1398-02-29
عکاسی

عشقی که فاصله میان سئول و نیویورک هم در آن بی تاثیر است !

عشق سئول و نیویورک

یک زوج هنرمند که مدتها در کنار یکدیگر بوده اند و یک بند جمع و جور موسیقی برای خودشان داشته اند بر حسب شرایط مجبور به دوری شده و هر یک در دو نقطه دنیا دور از هم به سر می برند، اما این دوری و فاصله میان دو شهر نیویورک و سئول هرگز مانع از هنرنمایی و قطع ارتباط این زوج نشده است.

اختلاف زمانی میان این دو چیزی حدود ۱۴ ساعت است، Shin Danbi در نیویورک و Liseok در سئول به سر می برد. این دو یک راه حل برای نزدیک بودن و ارتباط با یکدیگر کشف کرده اند، منظورم اسکایپ یا هیچ یک از شبکه های اجتماعی نیست. این دو هنرمند دنیای پیرامون و اطراف خود را علی رغم تفاوت های بسیار زیادی که میانشان وجود دارد یکی کرده و با هم تقسیم کرده اند. پس از اشتراک تصاویر با هم متوجه شباهت های هر دو مکان شده و از تلفیق آنها این مجموعه تصاویر را آفریده اند.

این مجموعه تصاویر دیدنی را Half & Half نامگذاری کرده اند و مطمئن باشید بدون شک دیدن این مجموعه برایتان بسیار لذت بخش خواهد بود.

۱۰۲۹۹۷۱۸_۱۴۹۲۱۲۱۷۱۴۴۴۳۱۸۹_۹۰۳۶۳۲۳۸۶_n ۱۱۲۵۳۶۶۳_۵۲۵۳۰۴۱۱۱۰۰۶۵۳۸_۱۴۵۶۰۸۰۹۹۱_n ۱۲۰۶۳۲۴۱_۶۷۱۵۵۱۱۵۲۹۸۲۰۳۵_۱۴۸۲۶۱۲۸۳۶_n ۱۱۹۳۹۳۶۵_۴۱۵۸۹۵۰۲۱۹۴۴۲۸۶_۷۳۶۷۱۳۷۴۰_n ۱۲۱۴۵۳۷۹_۱۷۳۲۴۹۲۲۸۳۶۵۰۷۸۱_۱۵۷۹۵۸۷۱۶۲_n ۱۲۱۳۵۲۴۵_۱۶۴۴۴۰۳۲۳۹۰۷۵۴۱_۸۷۵۰۵۸۶۴۵_n ۱۲۱۴۲۳۶۶_۱۰۳۴۲۷۸۵۱۹۹۳۶۲۴۳_۲۱۵۱۳۵۵۹۵_n ۱۱۹۰۹۹۹۳_۱۴۹۷۰۴۴۴۶۷۲۸۱۸۹۰_۱۴۹۰۴۱۷۶۲۹_n ۱۱۸۰۹۹۴۵_۸۷۹۹۳۶۸۸۸۷۶۰۳۲۴_۱۷۳۴۷۱۱۹۵۴_n ۱۱۹۵۰۴۷۸_۹۸۹۸۴۴۱۰۱۰۵۶۹۰۰_۲۰۷۲۶۵۴۳۴۶_n ۱۱۹۳۹۵۴۹_۴۲۸۳۸۶۷۱۴۰۲۹۷۵۰_۱۵۲۲۰۱۴۴۷۷_n ۱۱۹۲۵۶۶۴_۱۴۸۵۱۹۹۶۵۱۸۰۴۸۰۸_۵۱۰۱۷۵۸۳۵_n ۱۱۹۵۰۵۵۵_۱۶۵۱۹۳۷۴۵۵۰۷۷۷۴۶_۱۴۸۷۵۰۵۲۳_n ۱۱۸۸۱۷۹۹_۵۳۰۲۶۶۰۶۷۱۲۶۸۸۶_۱۷۰۲۴۹۲۰۰۰_n ۱۱۹۰۶۲۹۱_۱۶۳۰۷۲۴۳۲۳۸۶۴۱۳۳_۱۴۰۰۴۴۸۱۶۰_n ۱۱۸۵۰۲۴۳_۸۸۵۹۸۹۶۱۸۱۵۵۵۴۳_۱۹۲۷۷۴۵۴۹۵_n ۱۱۸۵۶۵۹۲_۴۸۴۴۲۱۹۲۱۷۳۵۰۸۲_۱۳۸۶۸۹۵۰۷۷_n ۱۱۸۷۵۵۱۳_۱۶۸۱۶۳۴۷۸۵۴۰۵۰۵۱_۱۶۹۵۷۹۰۲۴۲_n ۱۱۸۷۵۶۰۳_۸۰۷۴۸۰۹۹۶۰۳۵۳۲۷_۱۱۴۱۲۳۴۵۱۳_n ۱۱۸۴۹۹۱۲_۱۰۱۷۵۴۱۶۵۴۹۴۵۸۹۱_۲۰۶۷۴۰۳۱۰_n ۱۱۸۲۰۵۷۲_۹۲۴۸۲۴۴۶۴۲۵۵۳۱۹_۱۶۹۹۳۴۸۳۳۰_n ۱۱۳۷۴۴۶۲_۱۰۱۵۶۲۵۶۵۸۴۵۹۰۴۷_۸۹۹۶۳۶۷۸۱_n ۱۱۳۴۸۲۴۶_۱۶۵۳۹۹۷۲۷۴۸۴۶۷۲۵_۱۷۳۳۲۴۳۹۹۶_n ۱۱۸۵۰۲۱۷_۱۰۸۰۵۲۸۲۰۸۶۲۷۱۶۱_۱۹۹۸۴۲۸۷۷۸_n ۱۰۸۵۲۷۵۲_۱۵۱۱۲۶۵۴۶۹۱۹۴۶۴۳_۱۸۰۷۴۵۱۷۲۹_n ۱۱۱۹۱۲۹۷_۹۱۱۹۵۰۱۹۲۱۷۴۶۶۶_۱۲۳۸۸۷۰۳۹۴_n ۱۰۸۱۸۰۴۷_۱۴۹۶۲۳۱۲۷۷۳۴۳۶۳۹_۱۹۲۸۸۷۳۹۲۸_n

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا